آخوندهای خندانیم
ما دزدان ایرانیم
ما کشور ایران را
ارث پدر می دانیم
باید ما دانا باشیم
هوشیار و بینا باشیم
در دزدی از بیت المال
باید توانا باشیم
آباد باشی لبنان
آزاد باشی غزه
ازبهر حفظ ملا
ویران بمانی ایران..