۱۳۹۲ خرداد ۲۰, دوشنبه

خامنه ای دجال برای بقای حکومت و امپراطوریش به هر ترفندی دست میبرد ...ولایت مطلقه کارش همینه
ولایت مطلقه است اینجا نگا کن             بشین وهر چه میخواهی صفا کن
 یه شب تصمیم میگیره یه ابله               مشخص میکنه کاندید اصلح
همه رندان به دورش میشوند جمع         چنان دیوانگان گرد یک شمع
 پسندند آنچه را ایشان پسندد              کنند اجرا هر آنچه خان پسندد
 شروع ثبت نام، با قال و قیل است         نتیجه کمتر از یک نصفه بیل است
 کنون نوبت رسد با کارگردان                 یه دوجین خر، شود شورا نگهبان
 شروع پردۀ یک فیلم عالی                   نتایج کاملا وهم و خیالی
 نظارتها چنان خوبست و عالی             عجایب نام آن استص و آبی
 دوسه نامی درآید چین و واچین            همانند بادمجان دور قاب چین
 برای دوری از هر نوع عدالت                 کند شورا از یک مورد حمایت
 به روز افتد شمارش روی سیما            فقط، شعر من و تو میشود ما
 همه گویند که وقت حضور است           حرارت کافی و نان در تنور است
 نصیحت میکنه رهبر به ملت                فقط با اوست هر تصمیم و علت
 نتایج را خود ما ثبت کردیم                  خیال جمله خویشان تخت کردیم
 وظیفه این زمان صرف حضور است       همه چشمان دنیا کور کور است
 تو صف باشید تا فیلمی بگیریم           برای این دمکراسی بمیریم
 کنون وقت مناظره رسیده                  به ناطق،هاشمی نوبت رسیده
 فقط یک هفته این بحثها تو کاره          تا رای مٌشتی احمق رو بیاره
خود رهبر میاد یک روز جمعه                میگه بسه، شد این پایان جمله
 بسیج میگه، بابا ما فکر میکردیم         تموم مفسدا رو کیسه کردیم
 دوباره میکنه رهبر نصیحت                 خفه باشید و تو فکر فضیحت
 نظام ما، رو این چیزا سواره                مجازات مفاسد خب محاله
 برید مثل سگهای هرز و ولگرد             بگیرید پاچۀ هر کی سکوت کرد
 سکوت این جماعت معنی داره           صداش میخواد منو از پا درآره
 به زور چوب و باتوم و گلوله                 باید حالی بشن، منطق کدومه؟
 صدا سیما، صداشو در نیاره                فقط فیلمای تکراری بزاره
 نظام ماست مفهوم امانت                 محاله حتی یک مورد خیانت
 تمام ارتباطات قطع میشه                 حقیقت توی سیما پخش میشه
 تقلب اینجا مفهومی نداره                 کلام رهبری پایان کاره
 اونام که دنبال قانون میگردن              باید چندسالی تو زندون بگردن
 رییس جمهورمون دیگه همینه           نباید هیچکسی ماتم بگیره
 رییس جمهوره محبوب دو عالم           به او تبریک میگوید العالم!
 تو بحث لاف و دروغ و خرافات              خدا حفظش کنه از جمله آفات
 به مجلس هم بگید ساکت بشینه      نمیخواد سمت ملت رو بگیره
 همه طلاب قم پشت من هستن        خودشون هم نمیدونن کی هستن
 مثال گربه روی پا نشستن                به روی این کارا چشما رو بستن
 بگید هر کس تو قانون کم میاره          فقط اسم ولایت رو بیاره
 به جای اصل وقانون زننده                  ولایت مطلقه دٌمبش ببنده
 ولایت مطلقه کارش همینه                بگید مردم دیگه ساکت بشینه
 سر مردم رو میشه زیر آب کرد            چطوری میشه خالق رو بخواب کرد؟!
تکثیر و ارسال به همۀ مردم،مسوولین ومجلس با شما

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر