۱۳۹۱ خرداد ۳۱, چهارشنبه

در روز چهارشنبه ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ در جلسه معرفى سفير جديد ايران در بلژيك قراراست وضعيت زندانيان سياسي زندان رجايى شهر مطرح شود

در روز  چهارشنبه   ٢٠ ژوئن ٢٠١٢   در جلسه معرفى سفير جديد ايران در بلژيك  قراراست  وضعيت زندانيان سياسي  زندان رجايى شهر مطرح شود

 به مناسبت برگزارى بيستم ژوئن  روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسى در  تاريخ هجدهم ژوئن ٢٠١٢ شيوا محبوبى سخنگوى كميتهمبارزه براى آزادى زندانيان سياسى و سرور كاردار مسول اين كميته با هيئتى از بخش حقوقبشر پارلمان اروپا ديدار كردند-

در اين جلسه هيئتى از سوى بخش حقوقبشر پارلمان اروپا مركب از مسئول بخش قوانين حقوق بشر خانم رينا كيونكا به همراه انتونيسالكساندريدس , لينه هاو و روبرتو اولمى از مسولين بخش حقوق بشر در امور ايران حضورداشتند۔

شيوا محبوبى و سرور كاردار گزارشمكتوبى  در رابطه با قتلهاى خاموش در زندانرجايى شهر كرج و ليستى از زندانيان سياسي را كه در اين زندان جان خود را از دستداده اند, گزارشي مكتوب  شامل يك ليست ٢٧نفره از زندانيان سياسى كه حكم اعدام برايشان صادر شده است و همچنين تاريخچه بيستمژوئن برابر با سى خرداد روز جهانى در حمايت از زندانيان سياسى را  به اين هيئت ارائه دادند۔

سرور كاردار و شيوا محبوبى به طورمفصل در رابطه با وضعيت زندان رجايى شهر  ومحروميت آنها از امكانات پزشكى  و حذففيزيكى آنها توسط رژيم  با توصل به محرومكردنشان از دارو و درمان مفصلا توضيح دادند و از آنها خواستند كه هرچه سريعتر درزمينه فشار به رژيم اقدام نمايند۔  اينگزارش مورد استقبال و توجه اعضاى هيئت پارلمان اروپا  قرار گرفت و قرار شد بر اساس اين گزارش وگزارشات بعدى از سوى كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در اين رابطه اقدامكنند  و  براى اولين اقدام اين گزارش را با ساير اعضاىكميسيون حقوق بشر, كميته هاي زير مجموعه اين كميسيون و همينطور سفيران كشورهاىاروپايى در ايران  و مطرح كنند و اقداماتموثرى را در دستور كار قرار بدهند ۔  دراين رابطه قرار شد روز چهارشنبه  ٢٠ ژوئن٢٠١٢ در جلسه اى كه قرار است جهت معرفى سفير جديد ايران در بلژيك با حضور مسولين بخشهاىمختلف پارلمان اروپا و ميديا برگزار شود, وضعيت زندان رجايى شهر و گزارش رسيده ازسوى كميته را با سفير ايران مطرح كنند و از او در اين رابطه توضيح بخواهند۔

در بخش ديگرى از جلسه, سرور كاردارو شيوا محبوبى در رابطه با تعداد زيادي كه حكم اعدام برايشان صادر شده است صحبتكرده و اظهار داشتند كه تا حال صرف ارسال نامه به رژيم عملا كم اثر بوده است و ازكميسيون حقوق بشر خواستند كه اقدامات موثر و جديترى به عمل بياورد۔ در اين رابطهآقاى انتونيس الكساندريدس ضمن اشاره به ملاقات خود با دولت كانادا اظهار داشت كهبزودى اقداماتى را كه در رابطه با چند زندانى مشخص از جمله حميد قاسمى شال (  شهروند ايرانى-كانادايى )  انجام داده است را به اطلاع كميته مبارزه براىآزادى زندانيان سياسي خواهد رساند۔

در اين جلسه شيوا محبوبى و سروركاردار  در رابطه با روز بيستم ژوئن برابربا سى خرداد, روز جهانى حمايت از زندانيان سياسي و تاريخچه  اين روز صحبت كردند و از آنها خواستند از اينروز حمايت كنند كه در اين زمينه نيز قرار شد تاريخچه مكتوب اين روز كه توسط كميتهارائه داده شده بود و اطلاعيه برگزارى اين روز در اختيار اعضا كميسيون و سايركميته هاي زير مجموعه كميسيون حقوق بشر پارلمان اروپا قرار گرفته و در روزچهارشنبه ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ نيز در جلسه فوق با سفير ايران در بلژيك به اين روز نيزاشاره شود۔

در پايان جلسه قرار شد كميتهمبارزه براى آزادى زندانيان سياسي  دررابطهبا روند پيشبرد سه موضوع فوق با هيئت حاضر در جلسه  هماهنگى هاى لازم را به عمل بياورد۔

لازم به ذكر است  كه صبح امروز  آقاى انتونيس الكساندريدس به ما اطلاع دادند كهتمام گزارشات به سفيران و كميته هاي مختلف كميسيون حقوق بشر ارسال گرديده است۔

كميته مبارزه براى آزادى زندانيانسياسي
نوزدهم ژوئن ٢٠١٢ برابر با سىخرداد ١٣٩١

 

بيستم ژوئن ٢٠١٢ برابر با  سي و يكخرداد ١٣٩١
روز جهانىدر حمايت از زندانيان سياسي در ايران

بهخيابانها بياييم                     در مقابل زندانها تجمع كنيم
باتمام قدرت در اين روز صداى زندانيان سياسي باشيم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر