۱۳۹۱ تیر ۲۳, جمعه

ما امت بيچاره و در بند نمازيم ,, دنبال خرافات و سوی قبله درازيمما امت بيچاره و در بند نمازيم
دنبال خرافات و سوی قبله درازيم
رفته ست ز ياد همگی ايزد دانا
با سنگ سياهی همه در راز و نيازيم
از علم گذشتيم و ز دانش ببريديم
دنبال روايات عرب های حجازيم
کشتند به کوفه عربی را به قساوت
ما سينه زنان درتب و درسوزوگدازيم
افتاده به چاهی عربی بدو تولد
هر روز سر چاه بدنبال نيازيم
با صيغه و تزوير گرفتند بکارت
ما در پی مهريه و عقديم و جهازيم
باطل شود ارکان ديانت همه با گو...
تقصير من و توست چو ما منبع گازيم
رفتن به خلا تابع فتوای امام است
درمذهب ما،ماهمگی گله غازيم
از ياد ببرديم همه غيرت و همت
بيچاره و درماندۀ نذريم و نيازيم
بردند همه ثروت ما را به چپاول
ما امت فقريم و همه دست درازيم
اين امت بيچاره اگر عقل و خرد داشت
می شد که دوباره وطن از پايه بسازيم
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر