۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

آیت الله های مزدور و فقیهانِ وقیح ...آیت الله های مزدور و فقیهانِ وقیح
جملگی هستند خونخوار و به ضحاکند شبیه
رنج و زجرِ مردمان را روز و شب
از خدای مفتضح خواهند هردم زیر لب
با کلام و قدرت و پول و سلاح و اختناق
اجتماع را بَرده دارند از برای ارتزاق
برای سود و سودا و حصول نفع خود
راوی نقل و حدیث هستند در هر جمع و گود
کاشفِ اسرارِ اعدادِ کلامِ بی ثمر
یاوه گویانِ نفاق و مذهبِ از حد به در
مفتیانِ دانشِ علمِ جماعِ شهوتی
کاخدارانِ ریاکار و سران پاپتی
صاحبانِ منبعِ تولیدِ فکرِ ارتجاع
روضه خوانانِ دروغینِ جنونِ انتفاع
ژاژخواهانِ زبانبازِ بیانِ جاهلی
بی عمل گویندگانِ رهروِ عصیانگری
قرنها این مجمع سالوسیان درگردِ هم
کشته و دزدیده و بُردند با جور و ستمآرین میرذوالفقاری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر