۱۳۹۲ مرداد ۸, سه‌شنبه

هشدار خامنه ای در جمع ساندیس خوران , ارتجاع درباره خطر سرنگونيدرحاليكه بحران مرگبار دروني و پيامد شكست مهندسي خامنه اي در نمايش انتخابات سراپاي رژيم را فرا گرفته است، ولي فقيه ارتجاع ضمن تيغ كشي عليه باند رقيب، خطر سرنگوني و قرار گرفتن كل نظام و قرار گرفتن رژيم در پرتگاه سقوط را گوشزد كرد و گفت: مي بينيدكه امروز در كشورهاي منطقه چه اتفاقي دارد مي افتد؟ در قضاياي سال ۸۸، كشور را لب يك چنين پرتگاهي بردند!

خامنه اي كه روز يكشنبه در جمعي از بسيجيان رژيم در دانشگاه صحبت ميكرد، گفت:
من خواهش ميكنم اگر چنانچه مسائل سال ۸۸ را مطرح ميكنيد، مسئله اصلي و عمده را در اين قضايا مورد نظر و در مد نگاهتان قرار دهيد؛ آن مسئله اصلي اين است كه يك جماعتي در مقابل جريان قانوني كشور، به شكل غير قانوني و به شكل غير نجيبانه ايستادگي كردند و به كشور لطمه و ضربه وارد كردند؛ اين را چرا فراموش ميكنيد؟
مسئله اصلي گم نشود. خب، در انتخابات سال ۸۸، آن كساني كه فكر ميكردند در انتخابات تقلب شده، چرا براي مواجهه با تقلب، اردوكشي خياباني كردند؟ چرا اين را جواب نميدهند؟ صد بار ما سؤال كرديم؛ نه در مجامع عمومي، نخير، به شكلي كه قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهي نميكنند؟ در جلسات خصوصي ميگويند ما اعتراف ميكنيم كه تقلب اتفاق نيفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نيفتاده بود، چرا كشور را دچار اين ضايعات كرديد؟ چرا براي كشور هزينه درست كرديد؟ اگر خداي متعال به اين ملت كمك نميكرد، گروههاي مردم به جان هم مي افتادند، ميدانيد چه اتفاقي مي افتاد؟ مي بينيد امروز در كشورهاي منطقه، آنجاهايي كه گروههاي مردم مقابل هم قرار ميگيرند، چه اتفاقي دارد مي افتد؟ كشور را لب يك چنين پرتگاهي بردند؛ خداوند نگذاشت، ملت هم بصيرت به خرج دادند. در قضاياي سال ۸۸، اين مسئلة اصلي است؛ اين را چرا فراموش ميكنيد؟ دربارة حادثة سال ۷۸ هم ما حرف زياد داريم؛ آن هم داستان ديگري است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر